Home / O fundacji / Statut fundacji

Statut fundacji

Rozdział I Postanowienia ogólne
§ 1
Nazwa Fundacji
Fundacja „Ostatnia Szansa” zwana dalej Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym, sporządzonym przez notariusza Jarosława Czarneckiego w Kancelarii Notarialnej w Warszawie dnia 31 maja 19993 r, repertorium A nr 3520/93, działa na podstawie przepisów Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U. z 1999 r nr 46, poz 203, z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego Statutu.
§ 2
Osobowość prawna
Fundacja posiada osobowość prawną.
§ 3
Siedziba
1. Siedzibą Fundacja jest Warszawa
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar całego kraju.
3. Fundacja może współpracować z zagranicznymi fundacjami i organizacjami, o ile wymagać tego będzie realizacja celów statutowych.
4. Fundacja prowadzi przytulisko, znajdujące się w Boguszycach Małych 25, Rawa Mazowiecka, województwo łódzkie
5. Fundacja może powoływać filie i oddziały
§ 4
Pieczęć Fundacji
Fundacja używa pieczęci według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd FundacjiRozdział II. Cel i zasady działania Fundacji
§ 5
Działalność Fundacji
Fundacja prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności
§ 6
Cel Fundacji
1. Celem Fundacji jest działanie w dziedzinie ekologii oraz ochrony zwierząt. W szczególności zaś celem Fundacji jest:
a. przygarnianie bezpańskich, podrzucanych czy oddawanych przez dotychczasowych właścicieli oraz odbieranych w wyniku interwencji zwierząt domowych oraz opieka nad nimi
b. prowadzenie przytuliska dla przygarniętych zwierząt domowych, opieka nad nimi oraz organizowanie adopcji zwierząt.
c. dokarmianie, ewentualnie zapewnienie w sytuacjach krytycznych, niezbędnej pomocy weterynaryjnej, dla skrajnie zaniedbywanych zwierząt, pozostających w okolicznych gospodarstwach
d. popularyzowanie idei kastrowania oraz sterylizowania zwierząt domowych, znajdujących się w okolicznych gospodarstwach,
e. rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania społeczeństwa, szczególnie młodzieży i dzieci, pracą wolontariacką.
f. prowadzenie projektów pilotażowych, mających na celu rozwój i popularyzację humanitarnego wolontariatu oraz popularyzację działań i postaw proekologicznych
g. Współdziałanie z instytucjami państwowymi, samorządowymi, charytatywnymi, policją oraz strażą miejską.
2. Realizowanie celów Fundacji następuje poprzez:
a. budowę oraz finansowanie domów opieki dla bezpańskich zwierząt domowych
b. współdziałanie z organizacjami społecznymi oraz organami administracji terenowej, których przedmiotem zainteresowania jest opieka nad zwierzętami domowymi
c. zaspokajanie potrzeb bytowych zdrowotnych zwierząt, które pozostają pod opieką Fundacji

d. prowadzenie działalności wydawniczej oraz popularyzatorskiej o opiece nad zwierzętami domowymi
e. współpraca z organizacjami o podobnym profilu działalności
f. pozyskiwanie środków materialnych oraz finansowych dla realizacji zadań i celów Fundacji
g. organizowanie zbiórek oraz imprez publicznych
h. działalność usługową m.in. prowadzenie hoteliku dla zwierząt, sterylizacje itp.
3. działalność opisana w ustępie 2, stanowiąca działalność pożytku publicznego prowadzona będzie odpłatnie w zakresie pisanym w punkcie „i”
4. dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego będzie służył wyłącznie realizacji celów Statutowych
5. Fundacja może zawierać umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzeło, w zależności od aktualnych potrzeb. Fundacja może zatrudniać członków władz Fundacji oraz osoby nie będące członkami Fundacji
Rozdział III Majątek i dochody Fundacji
§ 7
Fundusz założycielski
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1200 PLN (tysiąc dwieście złotych) przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji
2. Fundusz założycielski został powiększony o kwotę 1300PLN (jeden tysiąc trzysta złotych) i może być przeznaczony na działalność gospodarczą. Obecnie fundusz założycielski wynosi 2500PLN (dwa tysiące pięćset złotych)
§ 8
Dochody Fundacji
1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
1. darowizn, spadków i zapisów,
2. dotacji, subwencji osób prawnych,
3. pozyskanych środków pomocowych z funduszy unijnych i europejskich na programy realizowane przez Fundację,
4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
5. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
6. odsetek od wkładów rachunków bankowych,
7. działalności odpłatnej pożytku publicznego,
8. innych źródeł przewidzianych przepisami prawa.
2. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków, zapisów i innych źródeł mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawca nie postanowi inaczej.
3. Fundacja pokrywa swoje wydatki ze zgromadzonych środków uzyskiwanych w sposób przewidziany statutem.
§ 9
Sposób dysponowania majątkiem Fundacji
1. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach bankowych.
2. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczane są na realizację celów statutowych.
§ 10
Dziedziczenie przez Fundację
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku nie przewyższa długów spadkowych.
§ 11
Zakaz rozporządzeń
Zabrania się:
1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać majątkiem Fundacji zobowiązań członków jej organów lub pracowników oraz osób z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej, do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie wynika ze statutowego celu Fundacji.
3. dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji, jej pracownicy lub ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż wolnorynkowe.
§ 12
Wypłaty ze środków z konta Fundacji
Wyznacza się limit jednorazowych wypłat gotówki podejmowanych jednoosobowo do 10 000zł. Wypłata wyższej kwoty wymaga zgody i podpisów dwóch członków Zarządu.
Rozdział IV. Organy Fundacji
§ 13
Organy Fundacji
Organami Fundacji są:
a. Rada Fundacji
b. Zarząd
§ 14
Organ zarządzający Fundacji
Funkcje kierowniczo-zarządzające Fundacji pełni Zarząd.
§ 15
Sposób powoływania Zarządu
Zarząd powoływany jest przez Radę Fundacji.
§ 16
Skład Zarządu i czas trwania jego mandatu
1. Zarząd składa się z co najmniej dwóch osób
2. Zarząd powoływany jest na czas nieoznaczony
3. członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowej
§ 17
Kompetencje Zarządu
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji, w szczególności:
a. uchwalanie programów działania oraz rocznych i wieloletnich planów finansowych w Fundacji,
b. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
c. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
d. organizowanie i nadzorowanie w przypadku podjęcia działalności gospodarczej Fundacji.
§ 18
System głosowania Zarządu
Do ważności Uchwał Zarządu wymagana jest zwykłą większość głosów. W razie równej liczby głosów za i przeciw rozstrzyga głos Prezesa.
§ 19
Składanie oświadczenia woli w imieniu Fundacji
Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.
§ 20
Organ Nadzoru
Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Rada Fundacji.
§ 21
Skład Rady Fundacji
Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Fundator w liczbie od 3 do 6 osób. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić te funkcje lub w przypadku poszerzenia składu Rady Fundacji, powołuje swoją decyzją Rada Fundacji.

§ 22
Wygaśnięcie mandatu członków Rady Fundacji
Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa w przypadku złożenia rezygnacji, nie uczestniczenia w posiedzeniach Rady przez więcej niż 6 miesięcy bez podania istotnych przyczyn, lub wykluczenia przez Radę Fundacji w drodze uchwały podjętej w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów wszystkich jej członków, za brak czynnego udziału w pracach na rzecz Fundacji lub zachowania godzące w dobro Fundacji.
§ 23
Posiedzenia Rady Fundacji
Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się co najmniej dwa razy w roku. W razie nieobecności Przewodniczącego, zebrania Rady zwołuje i przewodniczy inny członek Rady.
§ 24
Uchwały Rady Fundacji
Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
§ 25
Kompetencje Rady Fundacji
Do kompetencji Rady Fundacji należy:
1. Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
2. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji,
3. Rozpatrywanie corocznych sprawozdań Zarządu Fundacji,
4. Podejmowanie opiniodawczych uchwał we wszystkich sprawach Fundacji,
5. Przeprowadzenie inspekcji gospodarki finansowej Fundacji, kontrola ksiąg rachunkowych oraz badanie słuszności i celowości poczynionych wydatków,
6. Wydawanie wiążących zaleceń pokontrolnych
§ 26
Odwołanie członka Zarządu
Rada Fundacji ma prawo, na mocy jednomyślnej uchwały odwołać każdego z członków Zarządu w następujących przypadkach:
a. naruszenie statutu,
b. działania na szkodę Fundacji,
c. każdej innej sytuacji, którą Rada uzna za naruszenie interesu Fundacji
§ 27
Uprawnienia nadzorcze
Rada Fundacji w celu wykonywania swoich zadań nadzorczych uprawniona jest do:
1. żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
2. żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
§ 28
Zakaz łączenia funkcji
1. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie .
2. Członkowie Rady Fundacji nie mogą:
a. pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, związku małżeńskim, we wspólnym
pożyciu lub podległości z tytułu zatrudnienia, z członkami Zarządu,
b. być skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 29
Zwrot kosztów
Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni
§ 30
Nadzór zewnętrzny
Nadzór zewnętrzny nad Fundacją sprawuje Minister właściwy dla spraw związanych z ochroną środowiska.
§ 31
Zmiana statutu
Zarząd podejmuje decyzje w przedmiocie zmiany statutu, z tym że nie mogą one dotyczyć ani nazwy Fundacji ani jej podstawowych celów i zadań.
Rozdział V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 32
Połączenie z inną Fundacją
Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku, mógłby się zmienić cel Fundacji.
§ 33
Likwidacja Fundacji
1. 1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku wyczerpania się środków majątku Fundacji
uniemożliwiającego realizację jej zadań i celów.
2. 2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej
uchwały, ustanawiając jednocześnie likwidatora Fundacji.
3. 3. Obowiązki i uprawnienia likwidatora może powierzyć Zarządowi Fundacji.
§ 34
Przekazanie majątku Fundacji
W przypadku likwidacji Fundacji majątek powstały po jej likwidacji będzie przekazany mocą uchwały Zarządu podjętej jednomyślnie na rzecz wskazanej w tej uchwale podobnej fundacji bądź organizacji opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi. Formy działania Zarządu oraz podział czynności między jego członkami określa uchwalony przez Zarząd regulamin.
§ 35
Zastąpienie
Niniejszy statut zastępuje brzmienie statutu przyjętego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Rejestrowy, dnia 21 czerwca 2009 r.

Aktualności

Zbieramy na karmę! Trudna sytuacja

Szanowni Państwo, Od pewnego czasu Boguszki mają pod górkę. Niezbędne modernizacje schroniska (m.in. wymiana całe elektryki, której koszt to prawie (więcej…)

PODZIĘKOWANIA – AQAREL ZOO

FUNDACJA SZANSA składa ogromne podziękowania firmie Aquael Zoo, która przekazała naszym Boguszkom smycze oraz posłania w ramach IX Edycji Wielcy (więcej…)

PODZIĘKOWANIA – GRANDE FINALE

Fundacja Ostatnia Szansa wraz ze wszystkimi Boguszkami, serdecznie dziękuje firmie GRANDE FINALE  (www.grandefinale.pl) za podarowanie ogromnego pudła z koszulkami pooperacyjnymi (więcej…)